Starý židovský hřbitov bude mít samostatná parcelní čísla

Ilustrační foto starého židovského hřbitova

Spolek Hanácký Jeruzalém se před časem obrátil na město Prostějov s podnětem na vynětí starého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici jako samostatného parcelního čísla, resp. parcelních čísel.

Městu jsme adresovali elektronicky tento dopis:

Podnět na vynětí parcely starého židovského hřbitova jako samostatného parcelního čísla

V návaznosti na proběhlá jednání o rehabilitaci starého židovského hřbitova v Prostějově ve Studentské ulici se spolek Hanácký Jeruzalém obrací na Statutární město Prostějov s podnětem na vynětí parcely hřbitova jako samostatného parcelního čísla. V současné době je památková ochrana vyhlášena nad celým pozemkem parc. č. 3104/1 o výměře 19 645 m2. Pozemek se starým židovským hřbitovem  přitom zabírá rozlohu zhruba třetinovou,  6 528 m2. Vynětí této plochy a přidělení samostatného parcelního čísla  by nikterak nezměnilo vlastnické vztahy, městu Prostějovu by navíc usnadnilo péči o větší část pozemku, která nemusí být památkově chráněna, a formou geometrického plánu by přesně vymezilo plochu, která je předmětem jednání o rehabilitaci.

Domníváme se, že přesné vymezení parcely starého židovského hřbitova je výhodné i z hlediska budoucího možného čerpání dotací na tuto kulturní památku.

V neposlední řadě spatřujeme výhody také pro oblast rozvoje turistického ruchu a začlenění židovských památek do prohlídkových tras a okruhů ve městě a s tím související vydání sady propagačních materiálů, na jejichž tvorbě je spolek Hanácký Jeruzalém připraven se podílet.

Stejně tak jsme připraveni podílet se ve spolupráci s městem Prostějovem jako vlastníkem na procesu vynětí parcely hřbitova jako samostatného parcelního čísla.

Za spolek Hanácký Jeruzalém

Ing. Michal Šmucr, předseda, v. r.

Po projednání podnětu jsme obdrželi následující odpověď:

Aktualizovaný geometrický plán byl již potvrzen prostějovským Katastrálním úřadem.

-jg-