Před sto padesáti lety byl otevřen nadační dům Gideona Brechera

Někdejší nadační dům Gideona Brechera dnes

21. září 1869 otevřel Gideon Brecher nadační dům v ulici Sádky č. 2. Jednalo se o chudobinec a chorobinec určený pro čtyři židovské osoby. Dr. Brecher při této příležitosti pronesl pohnutou řeč v synagoze.

Gideon Brecher

Prostějovský rodák, lékař a učenec Gideon Brecher (1797–1873) byl významnou osobností zdejší židovské obce. Studia medicíny absolvoval v roce 1824 v Budapešti. Doktorský titul získal v roce 1849 v Erlangenu. V Prostějově působil jako lékař ve zdejším židovském špitále v Křížkovského ulici č. 15. Se svou rodinou bydlel v Židovské ulici v domě č. 42 (dnes je v těchto místech tržnice). Je autorem řady náboženských a sociálních spisů, například hebrejského komentáře ke Knize Kuzari od Jehudy ha-Leviho. Byl známým lékařem lidumilem. Oceňována byla jeho vlídnost, dobrosrdečnost a obětavost. Za svou práci v době epidemie cholery za prusko-rakouské války v roce 1866 obdržel písemné poděkování prostějovského zastupitelstva. Jeho šíře znalostí bezpochyby ovlivnila i příbuzného – učence a bibliografa Moritze Steinschneidera (1816–1907). Byl pradědečkem známých olomouckých uměnímilovných osobností, sourozenců Paula, Petera a Anny Engelmannových.

Jeho nadační dům se nacházel mimo židovskou čtvrť, vzdálený sto padesát metrů jihovýchodně od synagog v ulici Sádky 2 (staré čp. 177, nové čp. 1605, nyní čp. 1981). Dnešní budova je z roku 1902 a byla postavena ve stylu novorenesance. Chorobinec a chudobinec fungoval ještě ve dvacátých a třicátých letech 20. století, kdy zde žilo průměrně 12 až 14 židovských občanů.

interiér někdejší modlitebny

Po roce 1945 plnila budova funkci Národního židovského domu se sídlem rabína a administrativy. V prvním patře byla zřízena modlitebna. Sloužila skupině židovských obyvatel města, kteří přežili holocaust jako náhrada za prodané synagogy (tzv. synagogální sbor). Vybavena byla zařizovacími předměty, které se zachovaly ze synagog. Fungovala do roku 1973. Z důvodů úbytku členů byla budova v roce 1981 prodána náboženské společnosti Křesťanské sbory. Dnes je v soukromém vlastnictví. Do opravy fasády začátkem devadesátých let bylo možno na štítě fasády přečíst nápis: „Nadace dr. Brechera“.

V ní nad starým chrámovým nábytkem stín prozrazuje, že tam visely dvě desky dávného Mojžíšova desatera přikázání, připomínka prostějovské minulosti, plné tragiky,“ napsal pedagog, regionální historik, publicista a znalec židovské historie Bohuslav Eliáš ve stati Hanácký Jeruzalém – z minulosti prostějovského židovského města (II. část) uveřejněné v Prostějovských novinách 16. 10. 1993.

Gideon Brecher zemřel 12. května 1873 v Prostějově a je pohřben na starém židovském hřbitově v dnešní Studentské ulici.

náhrobek Gideona Brechera před zpustošením povrchu starého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici

Hana Bartková

Zdroje:

Přikryl Ondřej: Z těžkých dob Prostějova II. díl. Prostějov 1929.

Klenovský, Jaroslav: Židovské město v Prostějově. Prostějov 1997.

Archiv autorky.

Židovské muzeum v Praze.