Pracovní skupina ke starému židovskému hřbitovu bude projednávat iniciativy občanů

vizualizace úpravy kulturní památky

Zastupitelstvo města Prostějova zřídilo svým usnesením dne 4. 2. 2020 pracovní skupinu, která bude projednávat návrhy a iniciativy občanů  v souvislosti s realizací úpravy zvyšující pietu na ploše kulturní památky – starého židovského hřbitova – a jejího okolí.

Úprava se podle názoru našeho spolku musí vyrovnat s těmito hlavními úkoly: Především naplnit závazky České republiky vycházející z Terezínské výzvy, kterou iniciovala v roce 2009 Česká republika, a k níž se připojilo dalších 46 zemí.

Dokument vyzývá vládní orgány a obce a také občanskou společnost i příslušné instituce, aby mimo jiné zajistily označení a uchovávání židovských hřbitovů a jejich ochranu před znesvěcením, a pokud to umožní vnitrostátní předpisy, aby zvážily možnost prohlásit je za národní památky.

Dále musí úprava okolí kulturní památky za dodržení příslušnými normami stanoveného bezpečného přístupu dětí do školy a přístupu složek IZS zlepšit průjezdnost a parkování pro občany v dané lokalitě.

Jde o místo, kde jsou pohřbeni obyvatelé Prostějova a často osobnosti a rody svým významem přesahující hranice regionu i České republiky. Rehabilitace této kulturní památky pomůže budovat pozitivní obraz Prostějova a zvýší zájem o město i spolupráci s ním.

Poslední zveřejněné architektonické záměry architekta Sideje neznamenají žádnou újmu ani hrozbu pro veřejný prostor. Navržené úpravy širšího okolí zlepšují dopravní obslužnost a snaží se řešit průjezdnost a parkování v okolí kulturní památky.

Jde o dobrý materiál pro konstruktivní debatu, náměty, připomínky a přípravu realizačního projektu.

Jen kulturní ignorant, nebo iracionální antisemita si nepřipouští, že tento problém je třeba rozumně řešit. Jsem přesvědčen, že náš spolek, stejně jako dosud, bude pomáhat hledat praktická řešení naplňující výše uvedené.

Chtěl bych poděkovat panu primátorovi a všem zastupitelům za konstruktivní přístup k vytvoření pracovní skupiny.

Ing. Michal Šmucr, předseda spolku Hanácký Jeruzalém

vizualizace úprav kulturní památky starého židovského hřbitova

Usnesení Zastupitelstva města Prostějova ze dne 4. 2. 2020 a složení pracovní skupiny:

V návaznosti na jednání, která proběhla mezi zástupci statutárního města Prostějova, Federace židovských obcí ČR, nadace Kolel Damesek Eliezer, Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, zástupců občanů podepsaných pod peticí „Za zachování stávajícího stavu parku ve Studentské ulici“ a spolku Hanácký Jeruzalém, zřizuje Zastupitelstvo města Prostějova pracovní skupinu v tomto složení:

předseda:Mgr. František Jura, primátor,

členové:

Ing. Jiří Rozehnal, zástupce klubu ANO 2011,

Mgr. Jiří Pospíšil, zástupce klubu Pévéčko,

Ing. Tomáš Blumenstein, zástupce klubu ODS a osobnosti,

Ing. Zdeněk Fišer, zástupce klubu ČSSD,

Ing. Petr Lysek, zástupce klubu Na rovinu!,

Ing. arch. František Fröml, zástupce klubu ZPP,

Martin Křupka, zástupce klubu SPD,

Ing. Václav Šmíd, zástupce klubu KSČM,

MVDr. Zuzana Bartošová, zástupkyně klubu KDU – ČSL,

RNDr. Rostislav Halaš, ředitel RG a ZŠ města Prostějova,

Ing. Petr Papoušek, zástupce Federace židovských obcí ČR,

Ing. Tomáš Jelínek, PhD., zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer,

Ing. Michal Šmucr, zástupce spolku Hanácký Jeruzalém,

Mgr. František Švec, zástupce občanů – petičního výboru,

PhDr. Marek Perůtka, vedoucí oddělení památkové péče  OÚPPP MMPv,

Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování  a památkové péče MMPv,

Mgr. Alexandra Klímková, vedoucí Odbor správy a údržby  majetku města,

Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí Odboru dopravy MMPv,

Ing. Petr Brückner, za Odbor rozvoje a investic MMPv,

Mgr. Jan Nagy, vrchní policejní rada, ředitel Městské policie,

s tím, že

– pracovní skupina bude projednávat návrhy a iniciativy občanů k úpravám památky a jejího okolí,

– z řad pracovníků Magistrátu města Prostějova bude určen tajemník, který bude na základě pokynu předsedy svolávat jednání pracovní skupiny.